Bhaskara Satakam (rendered into English) -(13)

Bhaskara Satakam (rendered into English) -(13) ii jagamaMdu daa manujuDeMta mahaatmakuDaina daivamaa teajamu tappa juuchuneDa drimmari koelpaDu; neTlana nmahaa raajakumaaruDaina raghuraamuDu gaalnaDagaayalaakulun bhoejanamai taganvaniki boeyi chariMpaDe munnu, bhaaskaraa! ఈ జగమందు దా మనుజుడెంత మహాత్మకుడైన దైవమా తేజము తప్ప జూచునెడ ద్రిమ్మరి కోల్పడు; నెట్లన న్మహా రాజకుమారుడైన రఘురాముడు గాల్నడగాయలాకులున్ భోజనమై తగన్వనికి బోయి చరింపడె మున్ను, భాస్కరా! (Poem-13) ( In Telugu font) … Continue reading Bhaskara Satakam (rendered into English) -(13)

Bhaskara Satakam (rendered into English) -(12)

Bhaskara Satakam (rendered into English) -(12) ii kshiti narthakaaMksha madi neppuDu paayaka loekulella saM rakshakuDaina satprabhuni raakalu goerudu reMdu; jaMdri kaa peaksha jelaMgi chaMdruDudayiMchu vidhaMbunakai chakoerapuM bakshulu chuuDavea yedu rapaara mudaMbunu buuni, bhaaskaraa! ఈ క్షితి నర్థకాంక్ష మది నెప్పుడు పాయక లోకులెల్ల సం రక్షకుడైన సత్ప్రభుని రాకలు గోరుదు రెందు; జంద్రి కా పేక్ష జెలంగి చంద్రుడుదయించు విధంబునకై చకోరపుం బక్షులు చూడవే … Continue reading Bhaskara Satakam (rendered into English) -(12)

Bhaskara Satakam (rendered into English) -(11)

Bhaskara Satakam (rendered into English) -(11) aaraya neMtanearupariyai chariyiMchina vaani daapunan gourava moppaguurchu nupakaari manushyuDu leaka mealu chea kuura dadeTlu; hattugaDaguuDune; chuuDa badaaruvanne baM gaaramuloena naina veligaaramu kuuDaka yunna, bhaaskaraa! ఆరయ నెంతనేరుపరియై చరియించిన వాని దాపునన్ గౌరవ మొప్పగూర్చు నుపకారి మనుష్యుడు లేక మేలు చే కూర దదెట్లు; హత్తుగడగూడునె; చూడ బదాఱువన్నె బం గారములోన నైన వెలిగారము కూడక యున్న, భాస్కరా!       (Poem-11) … Continue reading Bhaskara Satakam (rendered into English) -(11)

Bhaskara Satakam (rendered into English) -(10)

Bhaskara Satakam (rendered into English) -(10) aadara miMtaleaka naruDaatmabaloennati mamchivaarikin kheadamu cheayuTaM danadu pearmiki giiDagu muulame; Tlama ryaadahiraNyapuurvakaSipan danujuMDu guNaaDhyuDaina pra hlaaduna keggucheasi praLayaMbunu bomdaDe munnu, bhaaskaraa! ఆదర మింతలేక నరుడాత్మబలోన్నతి మంచివారికిన్ ఖేదము చేయుటం దనదు పేర్మికి గీడగు మూలమె; ట్లమ ర్యాదహిరణ్యపూర్వకశిపన్ దనుజుండు గుణాఢ్యుడైన ప్ర హ్లాదున కెగ్గుచేసి ప్రళయంబును బొందడె మున్ను, భాస్కరా!      (Poem -10) (In Telugu font) without treating … Continue reading Bhaskara Satakam (rendered into English) -(10)

Bhaskara Satakam (rendered into English) -(9)

Bhaskara Satakam (rendered into English) -(9) avani vibhuMDu nearupariyai chariyiMchina kolchuvaara le TlavaguNu lainaneami? panulanniyu jeakuru vaaricheatanea; pravimala niitiSaali yagu raamuni kaaryamu markaTaMbulea tavili yonarpavea jaladhidaaTi suraarula druMchi, bhaaskaraa! అవని విభుండు నేరుపరియై చరియించిన కొల్చువార లె ట్లవగుణు లైననేమి? పనులన్నియు జేకుఱు వారిచేతనే; ప్రవిమల నీతిశాలి యగు రాముని కార్యము మర్కటంబులే తవిలి యొనర్పవే జలధిదాటి సురారుల ద్రుంచి, భాస్కరా!   (Poem-9) (In Telugu … Continue reading Bhaskara Satakam (rendered into English) -(9)

Bhaskara Satakam (rendered into English) -(8)

Bhaskara Satakam (rendered into English) -(8) alaghu guNa prasidhdhuDagu naTTi ghanuMDoka DishTuDai tanun valachi yokiMchu keamiDinavaaniki mikkili mealucheayagaa; telisi kuchealuDokkakoNideM DaDukul tanakichchinan mahaa phaladuDu kRshNu Datyadhika bhaagyamu laatani kiiDe? bhaaskaraa! అలఘు గుణ ప్రసిధ్ధుడగు నట్టి ఘనుండొక డిష్టుడై తనున్ వలచి యొకించు కేమిడినవానికి మిక్కిలి మేలుచేయగా; తెలిసి కుచేలుడొక్కకొణిదెం డడుకుల్ తనకిచ్చినన్ మహా ఫలదుడు కృష్ణు డత్యధిక భాగ్యము లాతని కీడె? భాస్కరా!            (In … Continue reading Bhaskara Satakam (rendered into English) -(8)

Bhaskara Satakam (rendered into English) -(6)

Bhaskara Satakam (rendered into English) -(6) adanu dalaMchi kuurchi praja naadara moppa vibhuMDu koerinan kadisi padaartha mittu raTu kaanaga veagame koTTi teMDanan modaTiki moesamou; podugu muulamu koesina paalukalgunea pidikinagaaka bhuumi paSubRMdamu nevvarikaina bhaaskaraa! అదను దలంచి కూర్చి ప్రజ నాదర మొప్ప విభుండు కోరినన్ కదిసి పదార్థ మిత్తు రటు కానగ వేగమె కొట్టి తెండనన్ మొదటికి మోసమౌ; పొదుగు మూలము కోసిన పాలుకల్గునే … Continue reading Bhaskara Satakam (rendered into English) -(6)

Bhaskara Satakam – (5)

Bhaskara Satakam – (5) ati guNahiina loebhiki padaardhamu kalgina leaka yuMDinan mitamuga gaani kalmigala miidaTa naina bhujiMpa DiMpugaa satamani nammu deahamunu saMpada; earulu niMDi paarinan gatukagajuuchu kukka tana kaTTaDa miiraka yeMdu bhaaskaraa! అతి గుణహీన లోభికి పదార్ధము కల్గిన లేక యుండినన్ మితముగ గాని కల్మిగల మీదట నైన భుజింప డింపుగా సతమని నమ్ము దేహమును సంపద; ఏఱులు నిండి పాఱినన్ గతుకగజూచు కుక్క … Continue reading Bhaskara Satakam – (5)

Bhaskara Satakam – 4

“aDiginayaTTi  yaachakula  yaaSa  leruMgaka  loebhavartiyai kaDapina  dharmadeavata  yoekaanoka  yappuDu  niidu  vaani  ke yyeDala; nadeTlu paalu  tama  kichchune  yechchaTanaina  leagalan guDuvaga  niinichoe  gerali goevulu  tannunugaaka,  bhaaskaraa!”  “అడిగినయట్టి యాచకుల యాశ లెఱుంగక లోభవర్తియై కడపిన ధర్మదేవత యోకానొక యప్పుడు నీదు వాని కె య్యెడల; నదెట్లు పాలు తమ కిచ్చునె యెచ్చటనైన లేగలన్ గుడువగ నీనిచో గెరలి గోవులు తన్నునుగాక, భాస్కరా!”     (In Telugu font) “Being conduced, … Continue reading Bhaskara Satakam – 4

Bhaskara Satakam – 3

“akkarapaaTu   vachchu   samayaMbuna   juTTamu   lokka   rokkari nmakkuva   nudhdhariMchuTalu   maitriki   juuDaga   yuktamea   sumee yokkaTa;   niiTiloe   meraka   noeDala   baMDlanu   baMDlanoeDalun dakkaka   vachchuchuMDuTa   nidaanamu   gaade   talaMpa   bhaaskaraa!” “అక్కరపాటు వచ్చు సమయంబున జుట్టము లొక్క రొక్కరి న్మక్కువ నుధ్ధరించుటలు మైత్రికి జూడగ యుక్తమే … Continue reading Bhaskara Satakam – 3